HOP! Landesjugendkongress

@Nele Prinz, www.neleprinz.de

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann eröffnet HOP

@Nele Prinz, www.neleprinz.de

Abstimmung

@Nele Prinz, www.neleprinz.de

Morgenplenum im Plenarsaal

@Nele Prinz, www.neleprinz.de

Pitches und Abstimmungen der Forderungen im Plenarsaal

@Nele Prinz, www.neleprinz.de